Λεξικό αποδημίας [4]

P
Αθανάσιος Τσιούρας

Λεξικό αποδημίας [4]

Στο παρόν και στα προηγούμενα (εδώ, εδώ, και εδώ) σημειώματα, χτίζουμε ένα λεξικό όρων σχετικών με τα σύνορα, την προσφυγιά και τη μετανάστευση.

Κράτη Βίζεγκραντ: Η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχία και η Σλοβακία, που από το 1999 συνεργάζονται με σκοπό την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Παράτυπος μετανάστης: Πρόσωπο που εισέρχεται σε μία χώρα χωρίς να έχει δικαίωμα νόμιμης εισόδου και παραμονής, με σκοπό την ανεύρεση εργασίας. Τα κράτη έχουν το δικαίωμα να επαναπροωθούν τους παράτυπους μετανάστες στα κράτη από τα οποία εισήλθαν στα σύνορά τους.

Οικογενειακή επανένωση: Η δυνατότητα που παρέχεται σε πρόσωπα που, καταρχήν, δεν έχουν δικαίωμα εισόδου και διαμονής σε μία χώρα να λάβουν άδεια παραμονής, προκειμένου να μπορούν να ενωθούν, ως οικογένεια, με στενούς συγγενείς τους που έχουν άδεια νόμιμης διαμονής στη συγκεκριμένη χώρα.

Βαλκανικός διάδρομος: Η πορεία που ακολουθούν πολλοί πρόσφυγες εισερχόμενοι στην Ελλάδα, για να καταλήξουν, στη συνέχεια, μέσω της ΠΓΔΜ και της Σερβίας, στις επιθυμητές χώρες προορισμού της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

FRONTEX: Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδιάζει και συντονίζει κοινές επιχειρήσεις στα εξωτερικά σύνορα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συντονίζει επιχειρήσεις επαναπατρισμού αλλοδαπών, δημιουργεί ευρωπαϊκές ομάδες συνοριοφυλάκων και αναπτύσσει ομάδες ταχείας επέμβασης.

RABIT: Η ομάδα ταχείας επέμβασης στα σύνορα που προβλέπεται στον κανονισμό FRONTEX.

Έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Schengen: Εξαμηνιαία έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για τη λειτουργία του χώρου Schengen. Η πιο πρόσφατη έκθεση είναι η όγδοη.

Δουβλίνο 3: Ο ισχύων κανονισμός που ορίζει ποια κράτη και με ποια διαδικασία είναι υπεύθυνα για να εξετάσουν αιτήσεις ασύλου από υπηκόους τρίτων χωρών. Διατηρείται ο γενικός κανόνας του Δουβλίνου 2, κατά τον οποίο το αίτημα εξετάζεται από τη χώρα στην οποία εισήλθε πρώτα ο αιτών άσυλο, αλλά προβλέπονται εξαιρέσεις για ανηλίκους και εξαρτημένα μέλη της οικογένειας.

[ Εικονογράφηση: Jacob Lawrence, One-Way Ticket —Migration Series and Other Visions of the Great Movement North (1951) ].